JAK ZWRÓCIĆ TOWAR?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru i koszt jego dostawy do Klienta.
 3. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 4. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Towaru.
 5. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych.
 6. Zwrotu należy dokonać na adres naszego punktu sprzedaży:

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary objęte są 24 (dwudziesto-cztero) miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność Towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Golden Stones w zakładce KONTAKT lub w formie listu zawartego w paczce zwrotnej z towarem, opisanego w stosowny sposób pozwalający zlokalizować go przez pracownika w przesyłce.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, który służy do logowanie się Klienta w naszym sklepie Golden Stones, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Wzór reklamacji dostępny na stronie sklepu w dziale reklamacje.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji lub w zamówieniu w przypadku braku Konta.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.
 8. Koszty składanych reklamacji ponosi Sklep.
 9. Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sklep wystawił Klientowi na jego żądanie fakturę, zwrot należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep odesłanej przez Klienta faktury korygującej.